f t g m
  • Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

Copyright 2018 - Custom text here

Αρχική

ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΕΛΤ)

Α. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το Πανεπιστήμιο είναι εξ ορισμού χώρος της γνώσης, της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και της προαγωγής αξιών πολιτικών, επιστημονικών, κοινωνικών αλλά και αισθητικών. Η ΕΛΤ εστιάζει κυρίως στα δυο τελευταία πεδία, δηλαδή τις κοινωνικές και τις αισθητικές αξίες, προκειμένου όμως να υπηρετήσει το σύνολο των προαναφερθεισών αξιών. Για το λόγο αυτό οι ενέργειες και οι δράσεις της απορρέουν στο σύνολο τους από αυτή τη δεοντολογία και σύμφωνα με τις ακόλουθες παραγράφους.
Βασικός της στόχος,  λειτουργώντας μέσα σε ακαδημαϊκό πνεύμα, είναι να εξασφαλίσει σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας τη δυνατότητα πρόσβασης στην αισθητική καλλιέργεια, καθώς επίσης και να υποστηρίζει αναδείξει το δημιουργικό ρόλο των φοιτητικών ομάδων. Η ΕΛΤ σέβεται τις αρχές αυτονομίας των φοιτητικών ομάδων.
Για το σκοπό αυτό αξιοποιεί το σύνολο των εγγενών πόρων, μεριμνώντας, ταυτόχρονα, και για την ανανέωσή τους.

Β. ΣΚΟΠΟΙ

1. Η ανάδειξη και καλλιέργεια της πολιτιστικής συνιστώσας της εκπαίδευσης και της έρευνας που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο.
2. Η αποκέντρωση-διάχυση και ώσμωση των πολιτισμικών αξιών με την κοινωνία, με γέφυρα το Λόγο και την Τέχνη.

Γ. ΣΤΟΧΟΙ

1. Στήριξη και προβολή της δημιουργικότητας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.
2. Συντονισμός, ενίσχυση και προβολή της δράσης των υφιστάμενων ομάδων πολιτισμού του Πανεπιστημίου.
3. Συνεργασία σε θέματα τέχνης και λόγου με τοπικούς και κρατικούς φορείς.
4. Διοργάνωση δράσεων (εκδόσεις, προβολές, οργάνωση ημερίδων) σχετικών με τα παραπάνω θέματα.
5. Συντονισμός μεταξύ φοιτητικών ομάδων και ομίλων κοινωνικοπολιτιστικού χαρακτήρα, αφ' ενός, και της διοίκησης του Πανεπιστημίου, αφ' ετέρου.
6. Φιλοξενία πολιτιστικών δραστηριοτήτων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.
7. Συμμετοχή στις διαδικασίες εμπλουτισμού των καλλιτεχνικών συλλογών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
8. Ανάπτυξη πνεύματος εθελοντισμού.

Δ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ

1. Μέλη της επιτροπής με δικαίωμα ψήφου είναι: 11 μέλη ΔΕΠ (1 αντιπρύτανης + 10 μέλη ΔΕΠ) και οι εκπρόσωποι των φοιτητικών ομάδων. Κάθε φοιτητική ομάδα ορίζει έναν εκπρόσωπο.
2. Τα μέλη ΔΕΠ της ΕΛΤ ορίζονται από το πρυτανικό συμβούλιο, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης.
3. Εκτός των ανωτέρω μελών, στις συναντήσεις της επιτροπής μπορούν να παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, να ενημερώνουν για τις δράσεις τους και να υποβάλλουν σχετικές προτάσεις εκπρόσωποι των θεσμοθετημένων επιτροπών του Πανεπιστημίου, φοιτητικές οργανώσεις, όμιλοι, καθώς και εθελοντές.

Ε. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Διαχείριση χρήσεως της «αίθουσας Λόγου και Τέχνης»
2. Τήρηση Αρχείου της επιτροπής Λόγου και Τέχνης: Καταγραφή των πολιτιστικών δράσεων, καταλόγου εγγραφών κ.λπ.
3. Δημιουργία ιστοσελίδας με υπερσύνδεσμο στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου
4. Προβολή των δράσεων στα ΜΜΕ.
5. Εισήγηση - γνωμοδότηση για τον προϋπολογισμό της επιτροπής ανά έτος ή διετία.
6. Αξιολόγηση οικονομικών αιτημάτων και προώθησή τους στο πρυτανικό συμβούλιο που αποφασίζει.
7. Υποστήριξη των ερασιτεχνικών πρωτοβουλιών, καθώς και του παιδαγωγικού χαρακτήρα των δράσεων.
8. Έγκριση απολογισμού δραστηριοτήτων στο τέλος κάθε έτους.
9. Θεσμοθέτηση ειδικών δράσεων (τακτική φιλοξενία καλλιτεχνών, φεστιβάλ κ.ά.).
10. Έκδοση διαφημιστικού φυλλαδίου, ανά τρίμηνο, για τις προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις

ΣΤ. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ανάπτυξη πολυδύναμης διάδρασης: Η επιτροπή μπορεί να οργανώνει σε ενιαία δράση-θεματολογία
διαφορετικές εκδηλώσεις των ομάδων.
Πειραματικές δράσεις: Η επιτροπή μπορεί να φιλοξενεί πρωτοποριακές εκδηλώσεις για ειδικό κοινό

Ζ. ΔΙΑΧΥΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η επικοινωνία και η διαδραστικότητα, ως ουσιαστικά στοιχεία της υπόστασης της ΕΛΤ θα πρέπει να επιδιωχθεί με όλες τις μορφές: παραστάσεις, προβολές, εκθέσεις, εκδόσεις, διαλέξεις, συνέδρια, «διαμονή και φιλοξενία» καλλιτεχνών (residences d'artistes), αξιοποίηση του διαδικτύου κ.λπ.

Η. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Θα ενισχύονται προτάσεις:
1. Με στοιχεία πρωτοτυπίας και καινοτόμου χαρακτήρα.
2. Που προσβλέπουν στην αξιοποίηση, προβολή και τον εμπλουτισμό των αρχείων, έργων τέχνης και συλλογών που διαθέτει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
3. Που προβάλλουν τα τοπικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής και ενθαρρύνουν δράσεις με τον ίδιο στόχο.
4. Που αποσκοπούν στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμβέλεια.

Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Της επιτροπής προεδρεύει ο αντιπρύτανης και σε περίπτωση απουσίας του ο αναπληρωτής πρόεδρος
2. Οι προτάσεις για διοργάνωση εκδηλώσεων τίθενται προς συζήτηση στην επιτροπή. Εισηγητές μπορούν να είναι μέλη της επιτροπής, εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων φορέων, κάθε συλλογικό σώμα, μονάδα ή μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, καθώς και οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μετά από τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής.
3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε ποσοστό 66% για τα μέλη ΔΕΠ και 34% για τους εκπροσώπους των φοιτητικών ομάδων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του αντιπρύτανη θα υπολογίζεται ως διπλή. Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές, εκτός αν τις αναιρέσει η ίδια η επιτροπή με νέα ψηφοφορία.
4. Κατά περίπτωση, η επιτροπή μπορεί να ορίζει ειδικούς για επεξεργασία των κατατεθειμένων προτάσεων και τη σύνταξη τελικής εισήγησης.
5. Η κάθε πρόταση θα συνοδεύεται από αναλυτικό οικονομικό προϋπολογισμό, και μετά την υλοποίησή της θα κατατίθεται οικονομικός απολογισμός.
6. Οι συνεδριάσεις και οι ψηφοφορίες της επιτροπής είναι ανοικτές.
7. Τροποποιήσεις των αρχών λειτουργίας θα αποφασίζονται με απλή πλειοψηφία.
8. Η επιτροπή δημοσιοποιεί τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων.

I. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

1. Οι δράσεις της επιτροπής προβλέπονται στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου.
2. Η περιουσία της επιτροπής απαρτίζεται από τις υποδομές που εξασφαλίζονται με πιστώσεις που του προϋπολογισμού της επιτροπής.
3. Η περιουσία της Επιτροπής και των φοιτητικών ομάδων φυλάσσεται σε δημόσιους χώρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και προορίζεται για την κάλυψη των ειδικών αναγκών λειτουργίας τους.
4. Η κάθε ομάδα είναι υπεύθυνη για τα περιουσιακά στοιχεία που της έχουν παραχωρηθεί για τις λειτουργικές της ανάγκες.
5. Ορίζονται δύο μέλη της Επιτροπής, και ένας εκπρόσωπος της εκάστοτε επωφελούμενης ομάδας ως υπεύθυνοι παραλαβής και καταχώρησης στο Κτηματολόγιο του Πανεπιστημίου.
6. Οι φοιτητικές ομάδες οφείλουν να ενημερώνουν την ΕΛΤ για φθορές και απώλειες περιουσιακών στοιχείων.
7. Τηρείται πρωτόκολλο καταστροφής.
8. Σε περίπτωση διάλυσης θεσμοθετημένης φοιτητικής ομάδας, τα περιουσιακά της στοιχεία που έχουν αποκτηθεί με χρήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μεταβιβάζονται στην αρμοδιότητα του Πανεπιστημίου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί περιουσιακό στοιχεία ομάδων ή της ίδιας της ΕΛΤ να διανέμονται μεταξύ των μελών της.
9. Τα έσοδα της επιτροπής μπορεί να προέρχονται και από δωρεές ή χορηγίες. Αυτό προϋποθέτει σχετική εισήγηση και έγκριση από την ΕΛΤ.

Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η Γραμματεία της ΕΛΤ ορίζεται από το πρυτανικό συμβούλιο με τις εξής υποχρεώσεις:
1. Σύνταξη ημερήσιας διάταξης, σε συνεργασία με τον πρόεδρο της επιτροπής.
2. Θεματολογική οργάνωση των κατατεθειμένων προτάσεων για παρουσίαση στην επιτροπή, καθώς και προετοιμασία των οικονομικών αιτημάτων ως προς την επιλεξιμότητά τους.
3. Οργάνωση και τήρηση αρχείων εισερχομένων, εξερχομένων εγγράφων, ιδρυτικών και σχετικών με την επιτροπή εγγράφων, και νομοθεσίας.
4. Τήρηση Οικονομικών, σύνταξη ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού και απολογισμού.
5. Αποστολή των προσκλήσεων για τις συνεδριάσεις προς όλα τα μέλη της επιτροπής.
6. Κοινοποίηση, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, του προγράμματος εκδηλώσεων προς την πρυτανεία, προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας και προς τα ΜΜΕ και συντονισμός της προβολής των δράσεων.
7. Σύνταξη απολογισμού, σε συνεργασία με τον πρόεδρο της επιτροπής.
8. Τήρηση πρακτικών, στα οποία θα περιλαμβάνονται οι προτάσεις και οι αποφάσεις που εγκρίνονται από τα νόμιμα μέλη της επιτροπής.
9. Κοινοποίηση πρακτικών στα μέλη της επιτροπής και των πολιτιστικών ομάδων των φοιτητών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
10. Συνεπικουρία στο τεχνικό μέρος της υλοποίησης των εκδηλώσεων.